Henny Hendrichs Werkstatt, Logo

Henny Hendrichs Werkstatt, Logo